Historie Colours of Sepsis 9. ročník

Ostrava 2007

Vážení kolegové, milí přátelé

Jubilea vždy bývají důvodem k pozastavení se a ohlédnutí zpátky. Dovolte mi, abych se tedy jménem organizátorů 10. Postgraduálního kurzu Sepse a MODS ujal této role.
Předem přijměte omluvu organizátorů za zdlouhavou přípravu DVD sborníku z kurzu, což úzce souvisí s naší snahou poskytnout všem, kterým se sborník dostane do rukou, co nejvíce informací o této akci. Tomu byly podřízené veškeré aktivity. Ustoupilo se od předchozí "art" kompozice a důraz byl kladem na obsahovou stránku sborníku. Proto byla také zvolená forma prezentace imitující webovou stránku, ve které se dá lépe orientovat. Přednášky se zvukovou stopu jsou tradiční součástí sborníku, i když část z nich nebylo možné "ozvučit" z důvodu nevyhnutných organizačních změn v průběhu posledního dne kurzu. Novinkou je přidání videozáznamu k úvodní přednášce a letos poprvé také ISBN identifikace sborníku. Věříme, že se Vám bude nová forma kursové prezentace líbit.
Vážení kolegové, jenom v krátké vzpomínce mi dovolte se vrátit k letošnímu ročníku kurzu. Vše pochvalné bylo již řečeno mými předřečníky a tak mi zůstávají jenom dva postřehy. Prvním je další vzestup počtu účastníků kurzu, který nám letos udělal sice příjemné, ale přece jenom "vrásky". Souvisí to s kapacitními možnostmi hotelu Atom, co bylo pro nás výzvou k nalezení východiska tak, aby se počet zájemců o účast nemusel limitovat a současně jsme nemuseli prostory hotelu Atom opustit. Jediným, i když neodzkoušeným řešením bylo prodloužit kurz na čtyři dny. Věřme, že tato změna splní svůj účel.
Druhým postřehem byla přednáška profesora Trupla, která zazněla v hlavním sále ve středu odpoledne. Konstatují se v ní sice známé fakty o nebezpečném nárůstu bakteriální rezistence na jednotkách intenzivní péče, nicméně v závěru prezentace zazněla významná Výzva pro Česko-Slovenské forum pro sepsi (CSFS). Jejím obsahem je nutnost organizovaného řešení tohoto problémů. Jak prof. Trupl řekl "...dejme hlavy dohromady a zkusme to nějak řešit". Já osobně tuto Výzvu vnímám také v širším kontextu. Od založení CSFS uplynulo pět let a je zřejmé, že první veliký úkol, kterým byla mezioborová (a také celospolečenská) propagace významu těžké sepse, má toto fórum úspěšně za sebou. Je vytvořená skvělá platforma na které lze ledacos řešit a vyřešit. A tak se zkusme do toho pustit!
Vážení kolegové, závěrem mi dovolte co nejsrdečněji Vás pozvat na desátý ročník našeho kursu. Bude to ročník jubilejní a jak se zdá také ročník zahájení nové éry existence CSFS.

Roman Kula

Vážení přátelé, kolegyně a kolegové

Již poněkolikáté po návratu z postgraduálního kurzu konaného v Ostravě, které je věnováno problematice sepse a multiorgánového selhání, jsem si uvědomil jeden základní poznatek - kvalita. Ani 9. ročník v tomto ohledu nezklamal a jenom potvrdil zcela nepochybně rostoucí kvalitu sympozia a s tím velmi úzce související zájem odborné veřejnosti s širokým zastoupením různých odborností. Kvalita prezentací, struktura sympozia, zahraniční účastníci a vysoká návštěvnost jenom podtrhují vysokou odbornou kvalitu. V současné době je možné považovat ostravské sympozium za jedno z nejkvalitnějších odborných setkání, které je pro intenzivisty v České republice pořádáno. Zcela jednoznačně může mít nálepku malého českého Bruselu v kontextu evropského pojetí intenzivní medicíny, které klade důraz na mezioborovou spolupráci. Přeji organizátorům, aby z nich nevyprchal entuziasmus a pečlivost s jakým tato setkání připravují.

Ivan Novák

Vážení priatelia intenzívnej medicíny

9. ročník postgraduálneho kurzu "Sepsa a multiorgánové zlyhanie" opäť prekonal očakávania. Prejavilo sa to najmä narastajúcim počtom účastníkov. Zariadenie, kde sa podujatie konalo iba s vypätím všetkým kapacít akciu perfektne zvládlo. Hlavným dôvodom tradičného záujmu bol určite kvalitný vzdelávací program, ktorý predstavil prierez celou intenzívnou medicínou s jednotlivými subdisciplínami. Už sa stalo tradíciou, že postgraduálne prezentácie boli rozšírené o stretnutia s expertmi a pútavé pro-con diskusie. Informácie dopĺňali aj kvalitné firemné sympóziá. Široký "pool" stovky prednášateľov z Českej republiky a zo Slovenska bol rozšírený špičkovými prednášateľmi zo zahraničia. Zborník prezentačných materiálov v elektronickej forme sa každoročne stáva súčasťou databanky každého dobrého intenzivistu. Nech sa tak stane aj s predkladaným súborom prednášok z 9. PG kurzu.

Jozef Firment

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store