Historie Colours of Sepsis 8. ročník

Ostrava 2006

Vážené kolegyně a kolegové

Dostáváte do rukou přednášky již 8. ročníku postgraduálního kurzu zaměřeného na problematiku sepse a multiorgánového selhání. Organizátorům kurzu se podařilo během několika posledních let přetavit akci původně regionálního významu do odborného setkání, které si svou kvalitou a počtem účastníků vybudovalo respekt mezi lékařskou veřejností z celé republiky. Kvalitu programu více než výmluvně dokazuje trvající nárůst počtu účastníků, který převyšuje řadu jiných, mnohdy více propagovaných akcí. Při řadě mých osobních setkání s organizátory se diskuse často obrátila na téma mít v České republice odborné setkání, které by se blížilo akcím typu International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine konající se každoročně v Bruselu (ostatně i ono sympozium vznikalo postupně z regionálního nemocničního semináře). Přeji organizátorům v Ostravě, ať se jim to podaří a vám všem ať na CD najdete vše, co se vám z odborného programu líbilo.

Vladimír Černý

Zima ako už obvykle v tomto čase v Ostrave býva

Zima ako už obvykle v tomto čase v Ostrave býva. 8. postgraduálny kurz o sepse a MODS. Tiež v Ostrave a vynikajúca úroveň. Ako to už roky v Ostrave o tomto čase býva. Organizátorom sa darí získavať podporu pre účasť i z ných spriatelených medicínskych odborov. I takí, ktorí majú v problematike viac jasno ako intenzivisti a anestéziológovia kladú otázky. Celý priebeh predznamenáva úvodná diskusia o medicíne založenej na dôkazoch. Určite ovplyvní i budúce stretnutia. Terajší kontext prezentácii našich skúseností podporili i zahraniční hostia. Poriadatelia si uvedomujú, že udržanie doterajšej kvality i rozsahu má svoje vnútorné limity. Možno vytvorenie sekcií, ktoré by navrhovali budúce projekty klinických štúdii v zmysle súčasných odporúčaní alebo len sledovanie, ako sa odporúčania aplikujú v našej klinickej praxi. Zatial želám veľa úspechov a dúfam, že o rok znova.

Juraj Koutun

Vážení priatelia, kolegyne a kolegovia

Za organizátorov kurzu s radosťou konštatujem, že sa nám darí zachovať trend pozitívnych zmien, ktorý už po niekoľko rokov doprevádza naše stretnutia v Ostrave. Nesporne najpríjemnejšou bola zmena lokality kurzu do priestorov hotela Atom. Vytvorilo sa tak dôstojné, ba až rodinné prostredie pre odborné jednania, kuloárne diskusie a spoločenský program. Určite ste zaregistrovali, že kurz bol zaradený medzi akreditované akcie ČLK a intenzívne pracujeme na pridelení ISBN pre elektronický zborník, ktorý každoročne vychádza. Aj tento rok sme zaznamenali vzostup počtu účastníkov, prednášajúcich a prednášok a tiež počtu firiem, ktoré nám poskytli svoju podporu. Program bol po prvý krát organizovaný do viacerých sekcií, čo celej akcii dodalo istý nádych dynamičnosti a tým prelomilo vyvíjajúci sa stereotyp. Obsahovo pribudli Sekcia posterov, Pro-Con diskusie, početne sa rozšírili populárne Vyukové lekcie a tiež firemné sympóziá. Priaznivými boli aj ohlasy zahraničných hostí, nadviazali sa významné kontakty a diskutovalo sa o plánoch na vzájomnú spoluprácu a podporu. Jedným slovom, či vetou povedané: "Postgraduálny kurz Sepsa a MODS žije čulým životom". A to je zásluha nás všetkých - prednášajúcich, poslucháčov, firiem a organizátorov". Patrí sa teda všetkým poďakovať a na záver - tak, ako to napísal vo svojom úvodníku prim. MUDr. J. Koutun, CSc. - vysloviť prianie: "Dufam, že o rok znova". Menom organizátorov Vás všetkých, na 9. ročník nášho stretnutia, srdečne pozývam!

Roman Kula

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store