Historie Colours of Sepsis 6. ročník

Ostrava 2004

Několik vět k VI. postgraduálnímu kurzu Sepse a MODS

Postgraduální kurz Sepse a MODS má rok od roku pozoruhodně vzestupnou tendenci, a to jak po stránce spektra a kvality přednášek, tak po stránce počtu posluchačů. V letošním roce bylo zaregistrováno více než 250 účastníků, organizátoři museli konání kurzu přesunout do větších prostor ve Vysoké škole báňské. Jako každoročně, i letos zaujala multidisciplinarita v řadách přednášejících, předsedajících i posluchačů. Témata přednášek se pohybovala od patofyziologických souvislostí přes perioperační problematiku u vysoce rizikových chirurgických nemocných, klíčovou úlohu střeva, otázky umělé plicní ventilace, metabolismu a nutriční podpory, krvácení a poruch hemokoagulace po interakci bakterií a antibiotik. Důležité místo zaujaly otázky sepse a MODS u dětí, kterým byl věnován samostatný půlden skromně označený za minisymposium. Nesporným přínosem byly přednášky tří renomovaných zahraničních hostů. Na kurzu je tradičním pozitivem symetrické setkávání českých a slovenských kolegů. Entuziasmus "otce zakladatele" celé akce MUDr. Romana Kuly, CSc. a jeho týmu je nezdolný, organizační i odborné výstupy jsou pozoruhodné. Mezi ně patří elektronický nosič s obrazovými podklady jednotlivých přednášek, tentokrát i ozvučený. Přejeme Vám dobré počtení i poslech.

Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.

Vážení kolegovia!

Organizovanie Česko-Slovenského fóra pre sepsu považujem za úžasnú vec. Po prvé, závažná sepsa a septický šok predstavujú pre intenzivistu obrovskú výzvu. Pre chýbanie "magickej guľky" v liečbe, základným opatrením stále ostáva všeobecná podpora pacienta. A to znamená aplikáciu všetkých znalostí a zručností, tak zo strany lekára, ako aj sestry, ktoré má k dispozícii, na diagnostiku, monitorovanie a podporu zlyhávajúcich alebo zlyhaných orgánov - pľúc, obehu, čreva, obličiek, zrážacieho systému, výživy atď., atď. Kurz, ktorého dušou je Roman Kula, umožňuje zopakovať si intenzívnu medicínu v celej je šírke a to z úst najlepších osobností, aké sú k dispozícii. A aj keď nie je možné spravidla ponúknuť definitívne riešenia, autori ponúkajú aspoň svoj prístup - ako spoznám problém, aký mám cieľ, čo s ním urobím, vrátane pokynov, kedy radšej "nekonať" a nerušiť kompenzačné pochody organizmu. Po druhé, kurz úspešne spojil českú a slovenskú komunitu intenzivistov, dospelých i detských, ale aj ďalších lekárov, a tak v praxi realizoval to, čo sa inde možno neuskutočnilo - nadštandardné vzťahy dvoch blízkych národov. Ohlasy nenechali na seba dlho čakať - pozvanie prednášať prijali európske osobnosti, medzi ktoré rozhodne patria prof. Reinhart, Kubler, Boldt či Martinowitz, so zvýšeným podielom nevyhnutnej angličtiny. Počet účastníkov, ako aj existencia dvoch sekcií, nám dovoľuje už hovoriť skôr o kongrese ako o kurze. Medzi úspechy organizátorov možno zaradiť aj získanie a vydanie príspevkov v kurze na tomto CD. Môžeme si už iba želať, aby tento počin umožnil zvýšiť svoju odbornosť čo najväčšiemu počtu lekárov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nemohli kurzu zúčastniť. Teším sa na stretnutie na budúci rok.

MUDr. Štefan Trenkler

Vážení priatelia,

dovoľte mi pripojiť sa k úvodným slovám profesora Ševčíka a primára Trenklera. Ich obsah je pre nás - organizátorov kurzu o sepsi a MODS - určite veľmi lichotivým a hlavne povzbudivým do ďalšej práce. Nemenej lichotivá a povzbudivá však bola i Vaša tohoročná účasť na tomto podujatí. Podobne i Vaše názory, tlmočené po kurze na rôznych fórach, vyznievajú veľmi pozitívne. Jednou vetou, všetky tieto fakty vytvárajú priaznivu pôdu pre "zakorenenie" postgraduálného kurzu o sepsi a MODS v Ostrave. Uplynulých šesť ročníkov bolo hľadaním tak vnútorného, ako aj vonkajšieho prejavu tohoto podujatia. Aj keď tento proces nie je ukončený, s radosťou konštatujem že sa sformoval skvelý organizačný tím a vytvorila sa platforma, ktorá kurz zaštiťuje. Je ňou nepochybne spolupráca medzi Česko-Slovenským fórom pre sepsu (ďalej CSFS) a Fakultnou nemocnicou v Ostrave. Rovnakého názoru je i Pracovná skupina CSFS, ktorá naviac akceptovala návrh na rozšírenie zaštíťujúcej platformy o ďalšie štruktúry - lekárske spoločnosti ČLS JEP a SLS. Nemenej dôležitým je vývoj obsahového zamerania tohoto podujatia. Aj keď hlavnou témou zostane problematika sepsy, už dnes intenzívne diskutujeme o zaradení i iných problémov starostlivosti o kriticky chorých pacientov. Mali by pribudnúť tématicky odlišné prednáškové bloky a nemali by chýbať "stretnutia s odborníkom", "postgraduálne lekcie", či tzv. "pro-con diskusie". Nepretržitý vývoj signalizuje i CD-ROM, ktoré sa Vám dostáva do rúk. Je iste potrebné sa ospravedlniť za pomerne veľký časový odstup od kurzu po jeho vydanie. Jediným dôvodom bol však jeho náročný vývoj a po zhliadnutí CD mi iste dáte za pravdu, že vydanie zborníku v tomto rozsahu nie je obvyklým počinom. Čo povedať na záver? Zrejme len to, že 7. ročník PG-kurzu o sepsi a MODS sa bude konať 26.-28. januára 2005 v Ostrave a hlavnou témou bude: "Ťažká sepsa - čo sa dá doporučiť pre prax". Za organizátorov mi teraz pripadá milá povinnosť - srdečne Vás na toto podujatie pozývam!

Roman Kula

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store