Historie Colours of Sepsis 10. ročník

Ostrava 2008

Vážené dámy, vážení pánové,

Jubilea vždy bývají důvodem k pozastavení se a ohlédnutí zpátky. Dovolte mi, abych se tedy jménem organizátorů 10. Postgraduálního kurzu Sepse a MODS ujal této role.
Jsem velmi rád, Jubilea vždy bývají důvodem k pozastavení se a ohlédnutí zpátky. Dovolte mi, abych se tedy jménem organizátorů 10. Postgraduálního kurzu Sepse a MODS ujal této role.
Kdy přesně se zrodila myšlenka pořádat náš kurz Vám již bohužel neřeknu. Nicméně docela přesně vím proč a za jakých okolností. Byli jsme o deset let mladší skupinou nadšenců ochotných zariskovat, využít a použít nejaktuálnější originální myšlenky intenzívní medicíny a v neposlední řadě ale také kriticky zhodnotit výsledky takového počínání. Ne, v žádném případě nešlo o experimenty na pacientech, i když postupy jako užití albuminu s furosemidem u ARDS, aplikace svalových relaxancií při intraabdominální hypertenzi či manipulace s tekutinovou bilancí tak mohly v oné době někomu skutečně připadat. Nám to ale rozšiřovalo obzory, efekty takových postupů byly překvapující a my jsme cítili nutkavou touhu a chuť se o naše zkušenosti s někým podělit. Tak vznikl ostravský kurz Sepse a MODS a s jistým uspokojením lze dnes nahlížet i na jeho první program. Nicméně každý začátek je těžký a dodnes si rádi mezi sebou připomínáme fakt, že první ročník byl také charakteristický tím, že z jeho 27 účastníků bylo více přednášejících než přihlášených. Doufáme, že tento historický fakt zůstane nezměněn. O to neformálnější ony začátky byly, a je jen pochopitelné, že kuloární debaty v takové situaci probíhaly dlouho do noci v zařízeních, kde nikdo netrpí žízní. Naštěstí tato tradice zůstala zachována dodnes.
Při tomto drobném ohlédnutí nemůžeme nevzpomenout klíčové události či doslova milníky kurzu, které výrazně ovlivnily jeho postupný rozvoj a směrování. Je jich nemálo, a jen doufám, že v následujícím přehledu snad nějaký neopomenu.
Nesporně první byl šťastný souběh s bouřlivým rozvojem dostupnosti internetu a tedy i informací nejširší veřejnosti. Koneckonců, na tomto základě byla celá organizační struktura kurzu vystavěna a nás může mimo jiné také hřát to obrovské množství nepokácených stromů... Dalším podstatným momentem bylo zahájení spolupráce s našimi slovenskými kolegy, jak na přípravě odborného programu, tak i kompozici auditoria. Prvním slovenským přednášejícím se stal Doc. MUDr. Roman Záhorec, CSc. Klíčové bylo samozřejmě získání podpory farmaceutických firem, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat.
Minisympozium Intenzívní péče v pediatrii, poprvé pořádané jako součást kurzu v roce 2003, otevřelo další z mnoha dveří do zákoutí problematiky, jíž je naše akce věnována.
Jako jednoznačně průlomové musím označit vyjádření podpory výboru ČSARIM a účast jeho členů na naši akci. Prakticky ve stejném čase se kurzu poprvé účastní i čelní představitelé evropské a světové intenzívní medicíny, kdy nás jako první poctili návštěvou Konrad Reinhart, Joachim Boldt, Uri Martinowicz a Andrzej Kubler. Tradice pravidelné účasti špičkových zahraničních odborníků tím byla zahájena a rok co rok nás navštíví intenzivisté jako Luciano Gattinoni, John J. Marini, Graham Ramsay či Claudia C. dos Santos.
Logickým mezníkem v historii našeho setkávání se stalo založení Česko-Slovenského fóra pro sepsi jako odpovědi na Barcelonskou deklaraci. V třeskuté ostravské zimě nás tehdy příjemně zahřál španělský vítr. Zakládající listinu podepsalo takřka sto přítomných lékařů. Její text jsme napsali společně s Romanem Záhorcem a cíle Fóra byly následně formulovány na zasedání pracovní skupiny v průběhu Mezinárodního kongresu slovenských anesteziologů v Piešťanech. Za nejpodstatnější jsme považovali propagaci všeho, co se jakkoli dotýká problematiky sepse.
Následující výzva Česko-Slovenského fóra pro sepsi adresovaná České lékařské společnsti JEP a Slovenské lékařské společnosti k podpoře a spolupráci při prevenci a léčbě pacientů s těžkou sepsí byla jen logickou kulminací našich snah souvisejících s budováním ostravského kurzu. Tato zdánlivě formální událost došla významného praktického naplnění a důkazem budiž dnes již široká podpora kurzu ze strany celé řady odborných společností a institucí včetně jejich participace na přípravě odborného programu kurzu.
Komu poděkovat? Bezesporu všem, kteří se jakýmkoli způsobem na přípravě a zajištění celé akce podílejí i všem, kteří se jí účastní. Bez jejich mimořádné podpory a přízně by organizace tak rozsáhlé akce nebyla myslitelná. Dovolte mi cíleně poděkovat společnostem Sanopharm CZ, EventService a technickému týmu vedenému MUDr. Christianem Kufou za skvělé technické zajištění kurzu. Nelze nevzpomenout mé nejbližší spolupracovníky a nepoděkovat za jejich cenné rady a přípravu odborných sdělení. Upřímný dík samozřejmě také patří všem, kteří v minulosti i současnosti, a já skromně doufám, že i budoucnosti, neodmítli připravit odborná sdělení o něž jsem je požádal.
Závěrem, ale nikoli jako poslednímu, mi dovolte poděkovat mé manželce za obrovskou každodenní podporu a rodinné zázemí, které mi při organizaci této akce vytváří.
A co si přát? Domnívám se, že pro lékaře zaujaté svou prací a profesí, patří možnost setkávat se a diskutovat nad společnými problémy mezi to nejvýznamnější a současně nejpříjemnější, co provází jejich odborný - a mnohdy i osobní - život. Mým nejupřímnějším přáním je, aby tato akce v co možná největší míře naplnila tuto prostě vyjádřenou ambici.
Jeden z našich mnoha slovenských přátel a kolegů to kdysi vyjádřil prostě, ale pro nás o to krásněji: "Dúfam, že o rok v Ostrave znova..."

Roman Kula

Populární a v kalendáři pevně zakotvený postgraduální kurz sepse a multiorgánové dysfunkce má za sebou jubilejní 10. ročník. Podobně jako v předchozích letech svou vysokou odbornou úrovní, pestrostí diskutovaných témat, rozličnými formáty sdělení a vynikající organizací naplnil naše představy o úspěšném odborném setkání. Ve svém edukačním pojetí je přesně tím nástrojem, který kultivuje základní atributy kvalitní intenzivní medicíny - širokou vzdělanost, odbornost, schopnost komunikace a spolupráce napříč různými obory. Svým rozsahem zřetelně překročil hranice postgraduálního kurzu a pokud organizátorům vydrží jejich obdivuhodný entuziasmus (v což všichni pevně věříme), dočkáme se jistě v blízké budoucnosti klíčové akce celého středoevropského regionu.

Martin Matějovič

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

podľa starej pravdy je priateľom ten, s kým i po dlhom odlúčení možeme voľne pokračovať v dávno prerušenom hovore. Z tohoto pohľadu je ostravský postgraduálny kurz "Sepsa a multiorgánové zlyhanie" už od svojho zrodu pravidelným stretávaním priateľov - nadšencov intenzívnej medicíny. Snáď to bol prirodzený vývoj od malého, regionálneho kurzu, založeného a ďalej rozvíjaného na báze osobných kontaktov, čo vytvoril osobitý genius loci - priateľskú, až rodinnú atmosféru v odborných sekciách i bájnych kuloároch. Intenzívna medicína pripomína labyrint, kde dlho očakávané odomknutie dverí od tajnej komnaty neprináša rozuzlenie záhady, ale naopak otvára ďalšie neprebádané priestory. Pri pohľade na predchádzajúce ročníky kurzu zisťujeme, že do niektorých zdanlivo neotrasiteľných axiomov čas vysekal povážlivé diery, že mnohé nádejné postupy sa ukázali byť slepou uličkou, a zdanlivo beznádejné postupy sú s efektom používané. Je to dovod k skepsi? Nie, je to len ďalší dovod ku kritickému mysleniu a overovaniu publikovaných údajov. Práve neustále pochybnosti a hľadanie skutočnej podstaty veci umožňujú orientovať sa v záplave dát, ktoré nás vďaka technológiám zaplavujú. PG kurz "Sepsa a multiorgánové zlyhanie" je jedinečný tým, že umožňuje zdieľať svoje znalosti, názory i pochybnosti nielen s kolegami z vlastného oboru, ale i iných špecializácií. Pohľad z odlišného uhlu totiž často odhalí detaily, ktoré svojimi očami nemusíme vidieť, alebo im neprikladáme náležitý význam. Neustále stúpajúci záujem o účasť na kurze je tým najlepším indikátorom kvality a správne vytýčenej cesty, za čo patrí organizátorom uznanie a vďaka. Dovidenia za rok v Ostrave, priatelia.

Peter Sklienka

  Colours of Sepsis

Akce se koná každoročně v lednu. Má postgraduální charakter a je určená lékařům a sestrám, kteří se zabývají intenzivní péči. Koordinátorem a garantem odborného programu je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Oddělení pediatrické intenzivní a resuscitační péče Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice v Ostravě. Program akce je připravován v úzké spolupráci s předními odborníky ČLS JEP, SLS a Výukového pracoviště Intenzivní medicíny IPVZ v Ostravě.

  Kontakt

Zvětšit mapu

   
    www.coloursofsepsis.cz
      facebook.com/sepseostrava

Google Play
Apple App Store